Transport - charakterystyka kierunku

W 2001 roku Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy uruchomiła studia na Wydziale Transportu. Ten kierunek studiów charakteryzuje się systemowym podejściem do projektowania, modernizacji i eksploatacji systemów transportowych oraz zarządzania nimi. Podstawą kształcenia na Wydziale Transportu w WSM jest nauka o systemach transportowych w ujęciu logistycznym integrującym technologię przewozów, techniczne środki transportu, infrastrukturę i systemy zarządzania.

Ten kierunek kształcenia ma na naszym terenie bardzo istotne znaczenie. Przez Legnicę przebiega bowiem III transeuropejski korytarz transportowy, w którego skład wchodzi autostrada i magistrala kolejowa. Prowadzone badania prognostyczne w kierunku natężenia przewozów ładunków i pasażerów wskazują na stały wzrost zapotrzebowania na działalność transportowa., a co za tym idzie zwiększony popyt na wykwalifikowaną kadrę kierowniczą.

Do momentu uruchomienia w naszej Uczelni Wydziału Transportu, na terenie Dolnego Śląska praktycznie nie było możliwości kształcenia kadr kierowniczych, niezbędnych dla funkcjonowania szeroko rozumianej sfery transportu. Znacząca rola regionu legnickiego w układzie Transeuropejskiej Sieci Transportowej była jakby niedostrzegana, mimo tego, że ten teren ma bogatą infrastrukturę drogową i kolejową. W przyszłości przewidziana jest budowa kilku centrów logistycznych. To właśnie troska o rozwój naszego regionu spowodowała, że uruchamiając w 2001 roku Wydział Transportu, podjęliśmy wyzwanie jakie niesie ze sobą szeroko rozumiany proces globalizacji.

Absolwent Wydziału Transportu, wynosi ze szkoły umiejętność prognozowania i planowania zapotrzebowania na usługi transportowe; planowania procesów transportowych w systemach logistycznych; doboru środków transportowych i technologii przewozów do określonych zadań; kształtowania infrastruktury i planowania sieci transportowych; organizowania potoków ruchu. Wykształcony przez nas inżynier transportu doskonale rozumie konieczność i zna zasady stosowania mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów w systemach transportowych; sterowania procesami ruchu; badania i oceny przydatności użytkowej technicznych środków transportowych w zakresie użytkowania i utrzymania w gotowości technicznej; zarządzania obiektami ekspedycyjnymi i eksploatacyjnymi. Wszechstronne przygotowanie zawodowe podwala na funkcjonalne i technologiczne projektowanie obiektów zaplecza technicznego transportu; badanie i ocenę niezawodności i bezpieczeństwa, a także efektywności systemów transportowych; stosowanie wspomagających systemów komputerowych w zakresie eksploatacji, sterowania i zarządzania, planowania i prognozowania rozwoju systemów transportowych.

Wykształceni przez nią inżynierowie transportu to poszukiwani nie tylko na lokalnym rynku pracy fachowcy.

Absolwenci WSM znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych. Zakładach produkcyjnych i dystrybucyjnych posiadających własny transport, centrach logistycznych, zapleczu technicznym transportu, urzędach administracji państwowej j samorządowej.

Wybrane przedmioty grup treści podstawowych i kierunkowych:

 • matematyka
 • badania operacyjne
 • fizyka techniczna
 • informatyka
 • mechanika techniczna
 • termodynamika i gospodarka energetyczna
 • ekonomia
 • logistyka
 • systemy i procesy transportowe
 • ekonomia transportu
 • infrastruktura transportu
 • grafika inżynierska
 • maszynoznawstwo ogólne
 • środki transportu
 • podstawy diagnostyki technicznej
 • metrologia
 • automatyka
 • elektrotechnika i elektronika w środkach transportu


 • podstawy organizacji i zarządzaniaWybrane przedmioty grupy treści specjalnościowych:

 • podstawy niezawodności i bezpieczeństwa systemów       
 • ochrona środowiska w transporcie lądowym
 • niekonwencjonalne źródła energii 
 • silniki spalinowe  
 • budowa pojazdów samochodowych                               
 • transport kombinowany 
 • gospodarka magazynowa                                                   
 • diagnostyka i obsługa techniczna pojazdów samochodowych                
 • zaplecze techniczne transportu samochodowego
 • rachunek kosztów w transporcie
 • organizacja i technologia przewozów samochodowych                     
 • zarządzanie  i marketing w transporcie                                                                                

Specjalności w ramach kierunku studiów inżynierskich (4-letnich):

 • logistyka i technologia transportu
 • eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych