Bezpieczeństwo Narodowe - charakterystyka kierunku

Poziom kształcenia: studia licencjackie

 

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu problematyki związanej z nowoczesnym zarządzaniem w sektorze publicznym w sytuacjach kryzysowych, a także wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej.

 

 

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

 

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu: teorii i strategii bezpieczeństwa, ekonomiki i zarządzania usługami publicznymi, prawnych aspektów zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, bezpieczeństwa ekologicznego, kryzysu i zagrożeń kryzysowych, systemu zarządzania kryzysowego, struktury zarządzania kryzysowego na poszczególnych poziomach administracji publicznej (Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Rządowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – organizacja i funkcjonowanie). Ponadto plan obejmuje: organizację łączności, obieg informacji, rolę i zadania mediów w sytuacjach kryzysowych, zasady prowadzenia akcji ratunkowych, logistykę w sytuacjach kryzysowych, działania w stanach nadzwyczajnych (stan wojenny, wyjątkowy i klęski żywiołowej) oraz szkolenia i treningi w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof, akcji terrorystycznych itp.

 

 

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

 

LICENCJAT

 

PRZEWIDYWANE MIEJSCE ZATRUDNIENIA

 

Absolwent będzie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej i samorządowej (gminy, powiaty, województwa), organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych jak również w zespołach zarządzania kryzysowego, a także do podjęcia studiów drugiego stopnia.