Prawo - Obrony magisterskie

ZAKRES EGZAMINU MAGISTERSKIEGO
Kierunek: PRAWO
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie, 5-letnie

Do egzaminu magisterskiego student zostaje dopuszczony po uzyskaniu absolutorium oraz złożeniu pracy magisterskiej i innych wymaganych dokumentów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Studiów i zarządzeń Rektora dotyczących wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. W przypadku, gdy składana praca jest napisana w języku obcym, należy uzyskać pisemną zgodę Dziekana oraz dołączyć tytuł i streszczenie pracy w języku polskim.

Termin egzaminu jest ustalany po zaliczeniu przez magistranta ostatniego semestru oraz złożeniu pracy magisterskiej.

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu magisterskiego jest uzyskanie pozytywnej oceny pracy magisterskiej.

Egzamin magisterski na kierunku Prawo ma formę ustną. Składa się go przed trzyosobową komisją, w skład której wchodzi przewodniczący, promotor i recenzent (lub osoba go zastępująca). Komisji przewodniczy dziekan lub prodziekan Wydziału Prawa.

Egzamin magisterski składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest prezentacja pracy. Obejmuje ona przedstawienie pracy magisterskiej przez studenta oraz pytania dotyczące pracy zadawane przez członków komisji .

Druga część egzaminu to sprawdzian wiedzy. Student otrzymuje dwa pytania:

pytanie 1 – z zakresu treści kształcenia na kierunku Prawo zgodnie z programem studiów. Zestaw zagadnień załączony poniżej.

pytanie 2 – z zakresu gałęzi prawa stanowiącej przedmiot badań pracy magisterskiej. Zestawy zagadnień zatwierdzone przez władze Wydziału stanowią załączniki do niniejszego dokumentu. W braku stałego zestawu zagadnień stosuje się zestaw przygotowany każdorazowo przez promotora.

Zakres egzaminu magisterskiego wraz z załączonymi zestawami zagadnień podaje się do wiadomości studentom w Dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału Prawa.


Zagadnienia egzaminacyjne z zakresu treści kształcenia 

 1. Pojęcie prawoznawstwa i jego działy.
 2. Państwo – definicja, formy państwa.
 3. Warunki konieczne dla istnienia państwa demokratycznego.
 4. Suwerenność państwa Cechy charakterystyczne.
 5. Funkcje państwa. Pojęcie i rodzaje.
 6. Pojęcie organu państwa. Kryteria podziału.
 7. Rodzaje samorządów.
 8. Partia polityczna, system partyjny. Funkcje partii w państwie współczesnym.
 9. Prawo i jego rola spełnia ono w życiu społeczeństwa.
 10. Normy obyczajowe. Pojęcie i przykłady.
 11. Jakie zależności występują miedzy prawem a moralnością?
 12.  Prawo międzynarodowe publiczne a prawo krajowe. Różnice i zależności.
 13. Czym jest świadomość prawna. Jakie są jej główne elementy?
 14. Światowy kanon praw człowieka.
 15. Stawienie norm prawnych a uznanie jakichś norm za normy prawa.
 16. Zasady obowiązywania prawa w czasie.
 17. Fakty doniosłe prawnie. Metody ich ustalania.
 18. Domniemanie prawne. Rodzaje domniemań prawnych.
 19. Czym jest wykładnia prawa i jakie są rodzaje wykładni?
 20. Pojęcie analogii w prawie.
 21. Na czym polega zdolność prawna, a na czym zdolność do działań prawnych?
 22. Pojęcie systemu prawa i jego założenia.
 23. Według jakiego kryterium dzieli się prawo na publiczne i prywatne. Czym podział ten jest aktualny obecnie w Polsce?
 24. Co mamy na myśli, gdy mówimy o gałęzi prawa?
 25. Instytucja prawna. Pojęcie instytucjonalizacji.
 26. Teorie powstania państwa.
 27. Czym jest reforma, a czym zamach stanu w dziejach państwa?
 28. Państwo jednolite, federacja, konfederacja.
 29. Zjawisko i regulacje prawne lobbingu.
 30. Określ, czym jest reguła postępowania.
 31. Struktura normy prawnej.
 32. Czym cechuje się germańsko-romańska rodzina prawa?
 33. Czym różnią się od siebie: moralność, doktryna, moralna, etyka?
 34. Jak przedstawiają się stosunki między prawem polskim a prawem kanonicznym Kościoła Katolickiego w Polsce?
 35. Wymień źródła prawa międzynarodowego publicznego.
 36. Czy nieznajomość prawa zwalnia od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie?
 37. Regionalne systemy promocji i ochrony praw człowieka
 38. Zwyczaj i precedens w prawie.
 39. Czym różnią się od siebie kodyfikacja i inkorporacja?
 40. Co to znaczy, że dany akt prawotwórczy obowiązuje?
 41. Statyczna i dynamiczna teoria wykładni prawa.
 42. Jaką wykładnie nazywamy wykładnią autentyczną?
 43. Pojęcie stosowania prawa.
 44. Zdolność do czynności prawnych.
 45. W jaki sposób osoba prawna realizuje swoją zdolność do czynności prawnych?
 46. Według jakiego kryterium dzieli się prawo na materialne i formalne?
 47. Wymień gałęzie prawa istniejące w Polsce.
 48. Doktryny, ideologie a programy polityczne.
 49. Przestępstwo i kara.
 50. Pojęcie finansów publicznych.

 

Załączniki z zestawami zagadnień:


Dokumenty do pobrania:

Pismo o obronach

Obiegówka
Ocena promotora
Ocena recenzenta
Oświadczenie studenta - prawa autorskie
Oświadczenie studenta - udostępnianie pracy dyplomowej


Karty roczne:

Studia zaoczne

Karty 2007-2012

Karty 2006-2011

Karty 2008-2010

Karty 2009-2010

Karty 2006-2011 - Komornicy


Studia stacjonarne

Karty 2006-2011