Praktyki - Prawo

Ramowy program studenckich praktyk zawodowych
na Wydziale Prawa
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy

I. Zagadnienia ogólne

§ 1

Studenci Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy (zwanego dalej Wydziałem) na kierunku Prawo:
a)studia stacjonarne,
b)studia niestacjonarne,
są zobowiązani, zgodnie z programem studiów, do odbycia kierunkowych praktyk zawodowych (zwanych dalej praktykami) i uzyskania ich zaliczenia.

§ 2

1.Dziekan Wydziału Prawa powołuje spośród nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale opiekuna kierunkowych praktyk zawodowych, który nadzoruje praktyki studentów Wydziału.
2.Stronę techniczno organizacyjną realizowanych praktyk zapewnia Dziekanat Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy.


II Czas odbywania praktyk

§ 3

Studenci odbywają praktyki jeden raz w toku studiów.


§ 4

Czas trwania praktyk wynosi pięć tygodni lub 180 godzin

§ 5

Studenci odbywają praktyki począwszy od III roku studiów, w dowolnym semestrze.

III. Miejsce odbywania praktyk
§ 6

Praktyki mogą odbywać się na terenie całego kraju.

§ 7

1.Studenci kierunku Prawo mogą odbywać praktyki w:
c)sądach,
d)prokuraturach,
e)kancelariach adwokackich, radcowskich i notarialnych.
2.Studenci kierunku Prawo mogą również odbywać praktyki w urzędach i zakładach administracji publicznej oraz innych podmiotach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych gwarantujących realizację programu praktyk.
3.W wyjątkowych sytuacjach, student może odbywać praktyki w innym niż wyżej wymienionym miejscu, po uzyskaniu zgody opiekuna praktyk.

IV. Cel praktyki
§ 8

1.Programy praktyk ustala opiekun praktyk.
2.Programy praktyk zatwierdza Rada Wydziału.

§ 9

Programy praktyk powinny uwzględniać możliwość uzyskania przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w czasie studiów, jak i promować aktywność i zachęcać studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości rozwoju zawodowego.

§ 10

1.Praktyka powinna zapewniać możliwość uzyskania przez studentów praktycznej wiedzy i umiejętności stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w czasie studiów.
2.Program praktyki obejmuje dwa zakresy działalności instytucji, w której student odbywa praktykę:
a)sferę techniczno-organizacyjną,
b)sferę merytoryczną.
3.W ramach sfery techniczno-organizacyjnej student powinien:
c)zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę oraz przepisami regulującymi działanie instytucji,
d)zapoznać się z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, gdzie odbywana jest praktyka,
e)zapoznać się zasadami obiegu dokumentacji,
f)uczestniczyć w czynnościach techniczno-organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest praktyka,
g)wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.
4.W ramach sfery merytorycznej student powinien:
a)zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w której odbywa praktykę,
b)zapoznać się z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w toku działania instytucji,
c)poznać praktyczne zastosowanie przepisów stanowiących podstawę podejmowanych w instytucji czynności,
d)przygotowywać projekty pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w instytucji, w której odbywana jest praktyka,
e)zapoznać się ze specyfiką czynności podejmowanych przez strony postępowania i organ, przed którym się ono toczy,
f)uczestniczyć w rozprawach i innych merytorycznych czynnościach podejmowanych w instytucji, w której odbywana jest praktyka,
g)wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za istotne, z punktu widzenia specyfiki działalności instytucji, w której student odbywa praktykę oraz kierunku studiów.

V. Ramowe programy praktyk w zależności od miejsca odbywania praktyki

§ 11

Ramowy program praktyk studenckich w sądzie:
1.Poznawanie struktury organizacyjnej sadu, stanowiska i podział kompetencji, obieg dokumentów w sądzie.
2.Obserwacja różnych rodzajów postępowań na sali sądowej oraz działań i zachowań ich uczestników (sędziego, prokuratora, pełnomocnika procesowego, biegłego sądowego, świadka, oskarżonego itp.).
3.Zasady protokołowania przebiegu spraw sądowych, akta spraw sądowych, rodzaje akt procesowych.
4.Przygotowywanie projektów uzasadnień orzeczeń.

§ 12

Ramowy program praktyk studenckich w prokuraturze:
1.Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną prokuratury, stanowiska i podział kompetencji, praca sekretariatów.
2.Zapoznanie się z obiegiem dokumentów w prokuraturze.
3.Uczestniczenie, w miarę możliwości, w zadaniach podejmowanych przez prokuratora-opiekuna, w tym w rozprawach sądowych w charakterze obserwatora.
4.Uczestniczenie w charakterze protokolanta w czynnościach procesowych, np. przesłuchanie, konfrontacja, oględziny miejsca, oględziny rzeczy, sekcja zwłok itp.
5.Przygotowywanie projektów decyzji procesowych.


§ 13

Ramowy program praktyk studenckich w kancelarii prawnej (adwokackiej, radcowskiej, notarialnej):
1.Rozpoznawanie profilu kancelarii (np. sprawy karne, cywilne, podatkowe).
2.Poznawanie struktury organizacyjnej kancelarii, stanowiska i podział kompetencji, obieg dokumentów, wyposażenie kancelarii (biblioteka, programy komputerowe itp.), praca na prawniczych programach komputerowych.
3.Formy pracy kancelarii (prowadzenie spraw przed sądami, urzędami i instytucjami w charakterze pełnomocnika, wydawanie opinii prawnych, konsultacje i inne), badanie dokumentów i obserwacja różnych rodzajów postępowań.
4.Poznawanie metod opracowywania koncepcji załatwienia poszczególnych rodzajów spraw oraz sposobów pracy z klientem.

§ 14

Ramowy program praktyk studenckich w organie podatkowym:
1.Poznawanie struktury organizacyjnej urzędu, stanowiska i podział kompetencji, obieg dokumentów w urzędzie.
2.Badanie dokumentów i obserwacja różnych rodzajów postępowań w sprawach podatkowych, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne
3.Obserwacja procesu budowania i wydawanie interpretacji podatkowych i ich analiza.
4.Rodzaje decyzji podatkowych.
5.Przygotowywanie projektów uzasadnienia decyzji.

§ 15

Ramowy program praktyk studenckich w organach administracji publicznej
1.Poznanie wewnętrznej strukturą organizacyjną organu, podział kompetencji między poszczególne jednostki organizacyjne, obieg dokumentów.
2.Analiza przepisów i dokumentów wewnętrznych.
3.Badanie dokumentów i obserwacja postępowań prowadzonych w organie administracji.
4.Projektowanie uzasadnień decyzji administracyjnych lub innych czynności prawnych organu.

§ 16

Ramowy program praktyk studenckich w innej organizacji, urzędzie, zakładzie, przedsiębiorstwie prywatnym na stanowisku prawnika
1.Poznawanie struktury instytucji, rozpoznawanie jej profilu i realizowanych przez nią celów, podział kompetencji w instytucji, obieg dokumentów.
2.Dział obsługi prawnej i jego miejsce w strukturze instytucji, infrastruktura miejsca pracy prawnika (biblioteka, programy komputerowe, pozostałe urządzenia techniczne itp.).
3.Formy pracy prawników organizacji (prowadzenie spraw przed sądami i innymi instytucjami w charakterze pełnomocnika, wydawanie opinii prawnych, konsultacje, inne).
4.Badanie dokumentów i obserwacja różnych rodzajów postępowań:
5.Przygotowywanie projektów czynności zawodowych prawnika.
6.Praca na prawniczych programach komputerowych.

VI Dokumentacja praktyki

§ 17

1.Po zakończeniu praktyki student przedstawia dziennik praktyki, sprawozdanie z jej przebiegu oraz świadectwo ukończenia praktyki, które składają się na dokumentację studenckich praktyk zawodowych.
2.Wzór dokumentacji praktyki znajduje się w załączniku nr 1.

VII Zaliczenie praktyki na podstawie stażu
§ 18

1.Studenci, którzy na podstawie skierowania z Urzędu Pracy odbyli trzymiesięczny staż w miejscu zgodnym z postanowieniami niniejszego programu mogą ubiegać się o zaliczenie praktyk po przedstawieniu stosownego zaświadczenia z zakładu pracy.

2.Wzór zaświadczenia znajduje się w załączniku nr 2.


VIII Przepisy końcowe

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym ramowym programem praktyk znajdują zastosowanie przepisy ogólne  „Zasad organizacji i odbywania praktyk studenckich” w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy (Zarządzenie Rektora WSM nr 8/05 z dnia 17 czerwca 2005r.)


Pliki do pobrania:
Zasady organizacji i odbywania praktyk studenckich
Dokumentacja studenckich praktyk zawodowych
Zaświadczenie o pracy lub stażu