Socjologia - charakterystyka kierunku

SYLWETKA ABSOLWENTA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA

Celem kształcenia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy na kierunku „Socjologia” jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu zrozumieć i interpretować zjawiska  i zachowania społeczne oraz obserwować i badać je ze znajomością procesów społecznych i metod badań socjologicznych.
Dla absolwenta znajomość teorii socjologicznych, ich twórców oraz socjologii jako nauki będzie istotna w zrozumieniu jej roli i statusu wśród nauk społecznych – od jej początków po współczesne zróżnicowanie kierunków i szkół socjologicznych.
Dzięki przygotowaniu teoretycznemu student/absolwent zrozumie procesy społeczne – lokalne i globalne sprzężone z przemianami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi.
Współczesne relacje międzyludzkie i między grupami społecznymi, problemy globalne i zmiany na poziomie lokalnym wymagają od młodego pokolenia dynamiki w działaniu i adaptacji do sytuacji społeczno-ekonomicznych regionu i kraju, ale przy zrozumieniu tych wymagań i reguł nimi rządzących. Studiujący socjologię będzie poznawał zasady społecznego działania i racjonalnie je adaptował w skali działań osobistych i relacjach społecznych, podejmując działalność publiczną w różnych instytucjach społecznych i typach społeczności terytorialnych.
Absolwent będzie przygotowany do posługiwania się naukowymi narzędziami opracowanymi za pomocą reguł metodologicznych, które pozwolą mu na poznawanie i ocenę zjawisk społecznych w sposób obiektywny, racjonalny, wykluczający myślenie i ocenę oraz interpretację faktów społecznych na poziomie wiedzy potocznej.
Absolwent – socjolog uzyska wiedzę o wzajemnym oddziaływaniu –  w dobie globalizacji – kultur, środowisk i jednostek oraz będzie znał podstawowe wartości i normy ich charakteryzujące.

W procesie studiów:

 • pozna modele pracy, edukacji, rekreacji, grup społecznych, przemiany demograficzne oraz będzie je obserwował i interpretował za pomocą metodologicznych  zasad socjologii,
 • posiądzie umiejętność czytania wyników badań empirycznych i wnioskowania z danych statystycznych, nauczy się trafnie rozpoznawać problemy badawcze, prawidłowo zdefiniuje tezy i hipotezy oraz wytypuje zmienne zależne i niezależne,
 • zapozna się z problemami i skutkami transformacji ustrojowej, zmiany społecznej
 • rozpozna i właściwie wykorzysta wiedzę o obserwowanych zjawiskach społecznych, rozróżni ich przyczyny i skutki,
 • zakres wiedzy z dziedziny socjologii student pozna  potwierdzi w końcowej, samodzielnej pracy dyplomowej – z wybranego obszaru społecznych zachowań jednostek, działalności instytucji lub grup społecznych.
Wymienioną wiedzę i umiejętności absolwent wykorzysta w swojej działalności zawodowej i społecznej, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami środowiska, w którym będzie te rodzaje działalności prowadził.

W programie nauki student, a w konsekwencji absolwent, będzie podnosił swoje umiejętności  i kompetencje zawodowe w zakresie:

 • makro i mikrostruktur społecznych,
 • zróżnicowań społeczno – zawodowych,
 • biologicznych, ekonomicznych i kulturowych podstaw życia społecznego w różnych typach społeczności, wspólnot etnicznych, terytorialnych  i wyznaniowych,
 • poznawania i interpretowania zjawisk socjologicznych w skali lokalnej i globalnej,
 • rozpozna, zdiagnozuje i zaplanuje strategie eliminowania zjawisk patologicznych w skali społeczności lokalnej,
 • pozna ideę i zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, rolę  i obszary działalności organizacji pozarządowych,
 • pozna potrzeby i ograniczenia społeczne jednostki i grup,
 • uzyska wiedzę o tym, jak funkcjonują instytucje państwowe, samorządowe i pozarządowe (lokalne i krajowe), jakie są ich zadania, zakres/ obszar działań i swoją potencjalną w nich rolę,
 • nauczy się  korzystania z technologii informacyjnej i współczesnych źródeł informacji.
Absolwent tak przygotowany do radzenia sobie z wymogami rynku pracy znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach pomocy społecznej, oświatowych i kulturowych
 • oświatowych,
 • instytucjach i organizacjach pozarządowych 
 • środkach masowego przekazu,
 • w instytucjach badania opinii społecznej,
 • w zarządzaniu, marketingu, reklamie oraz obszarach działania gdzie wiedza, kompetencje i umiejętności z zakresu nauk społecznych są pożądane, istotne lub wręcz niezbędne.
Przygotowanie teoretyczno – praktyczne absolwenta pozwoli na elastyczne dostosowanie się (adaptację) do lokalnych potrzeb zawodowo – społecznych oraz wyzwoli motywację do doskonalenia specjalistycznego, zgodnego z wymaganiami pracy zawodowej.
Studia trwają 6 semestrów, kończą się egzaminem dyplomowego i nadaniem tytułu licencjata  Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2200, a liczba punktów ECTS 180.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych  prawnych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, a także gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Posiada umiejętności pracy zawodowej. Umie wykonywać podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających. Umie komunikować się z otoczeniem. Potrafi wykonywać analizy społeczne. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

POSIADANE KWALIFIKACJE ORAZ UPRAWNIENIA ZAWODOWE
Absolwent licencjackich studiów na kierunku Socjologia w ramach specjalności Praca Socjalna jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach pomocy społecznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w działach socjalnych firm, instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych na stanowisku pracownik socjalny, doradca socjalny, specjalista ds. pomocy społecznej. Absolwent zdobył wiedzę w zakresie m.in. zwalczania uzależnień, bezrobocia i innych negatywnych zjawisk społecznych.
Absolwent licencjackich studiów na kierunku Socjologia w ramach specjalności Zachowania Rynkowe jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach badań społecznych i rynkowych, agencjach reklamowych i marketingowych, instytucjach państwowych, samorządowych i ekonomicznych badających opinie społeczne na stanowisku specjalisty ds. zachowań rynkowych, reklamy oraz działań public relations. Absolwent zdobył wiedzę w zakresie m.in. preferencji konsumpcyjnych, psychologii konsumenta, oddziaływania reklamy.
Absolwent licencjackich studiów na kierunku Socjologia w ramach specjalności Bezpieczeństwo Publiczne jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach dbających o porządek i bezpieczeństwo społeczne: Wojsku, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej. Absolwent zdobył wiedzę w zakresie m.in. socjologii dewiacji, prawa karnego, psychologii emocji i motywacji.