Zarządzanie - charakterystyka kierunku

Absolwent Zarządzania jest doskonale przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych, urzędach administracji państwowych u samorządowych. Staje się fachowcem w swojej dziedzinie, osobą kompetentną, predestynowaną do pełnienia najwyższych funkcji kierowniczych na poszczególnych szczeblach zarządzania.

Gruntowne poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, analiza zachodzących w nim zjawisk, procesów gospodarczych i społecznych to jedne z najważniejszych umiejętności nabytych w toku studiów. Stanowią one podstawę przyszłej działalności zawodowej. Nabyta wiedza stanowi fundament do samodzielnego, racjonalnego formułowania i rozwiązywanie problemów w poszczególnych aspektach funkcjonalnych.

Lata spędzone na uczelni pozwalają zdobyć szczegółową wiedze ekonomiczną i menedżerską z zakresu metod i technik zarządzania. Uczelnia kładzie również nacisk na wszechstronne przygotowanie informatyczne, humanistyczno - prawne oraz inżynierskie.

Absolwent zna wszystkie istotne zagadnienia niezbędne do rozwiązywania problemów menedżerskich w przedsiębiorstwie. Przygotowując do rozwiązywania tych problemów wykorzystujemy znajomość kwestii socjologicznych, psychologicznych, prawnych i inżynierskich niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W toku kształcenia kierunkowego student zdobywa wiedzę w zakresie: analizy przedsiębiorstwa, jego otoczenia, formułowania celów i strategii działania marketingowego, kształtowania działalności firmy, prowadzenia badań rynkowych, realizowania rachunku ekonomicznego i oceny efektywności gospodarowania. Wśród nabytych umiejętności czołowe miejsce zajmuje wiedza w zakresie: rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa, analizy i diagnozy projektowania systemów zarządzania produkcją.

Ten kierunek kształcenia jest obecny w naszej ofercie od dnia założenia uczelni. To stawia nas w gronie krajowych pionierów kształcących kadrę zarządzająca wysokiego szczebla. Zdobyte przez lata działalności doświadczenia, współpraca z doskonałą kadrą akademicką, czołówką krajowej i zagranicznej nauki, owocują śmiałym wprowadzaniem najnowocześniejszych programów nauczania zgodnie ze światowymi trendami w tej dziedzinie.

Decydując się na podjęcie studiów na Wydziale Zarządzania i Marketingu, nasi studenci mogą wybierać pomiędzy studiami:

I –stopnia (licencjackimi) trwającymi 3 lata (6 semestrów),
II-stopnia (uzupełniającymi  magisterskimi) trwającymi 2 lata (4 semestry)


SPECJALNOŚCI NA STUDIACH LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ INŻYNIERSKICH W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE:

Specjalności na studiach I –stopnia (licencjackich),

Specjalności na studiach II-stopnia (uzupełniających magisterskich)