Prawo - program studiów

ZESTAW PRZEDMIOTÓW

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Wstęp do prawoznawstwa

Logika prawnicza

Prawo konstytucyjne

Prawo karne

Prawo administracyjne

Prawo cywilne cz. I (część ogólna i prawo rzeczowe)

Prawo cywilne cz. II (zobowiązania, spadkowe i rodzinne)

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Postępowanie karne

Postępowanie cywilne

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Teoria i filozofia prawa

Podstawowe doktryny polityczne i prawne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo finansowe i finanse publiczne

Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo Unii Europejskiej

Prawo gospodarcze publiczne

Historia prawa polskiego

Historia powszechna państwa i prawa

Prawo rzymskie

Prawo handlowe

GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH

Podstawy socjologii

Elementy filozofii

Podstawy psychologii

Etyka prawnicza

Prawo ochrony środowiska

Prawo wyznaniowe

Ochrona własności intelektualnej

Prawo ochrony konkurencji

Łacińska terminologia prawnicza

Podstawy technologii informacyjnej

Przysposobienie biblioteczne

GRUPA TREŚCI DO WYBORU

Język obcy

17 przedmiotów z listy uchwalonej przez Radę Wydziału

Seminarium I

Seminarium II

WYKAZ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU

 

 1. Administracja w orzecznictwie konstytucyjnym
 2. Administracja w państwie prawa
 3. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
 4. Doktryny i ruchy współczesnego terroryzmu
 5. Dowód z ekspertyz sądowych
 6. Dzieje integracji europejskiej
 7. Dzieje kultury prawnej
 8. Dzieje parlamentaryzmu europejskiego
 9. Ekonomia
 10. Ekonomia polityczna
 11. Europejskie prawo gospodarcze
 12. Europejskie prawo socjalne
 13. Europejski system prawa konstytucyjnego
 14. Finansowanie samorządu terytorialnego
 15. Godność osoby ludzkiej jako podstawa systemu prawnego
 16. Historia administracji
 17. Historia administracji publicznej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
 18. Historia doktryn gospodarczych
 19. Konstytucyjne prawo porównawcze
 20. Konstytucyjne standardy tworzenia prawa
 21. Kryminalistyka
 22. Kryminologia
 23. Legislacja administracyjna
 24. Legislacja samorządowa
 25. Medycyna sądowa
 26. Metodyka studiów prawniczych
 27. Metodyka pracy naukowej
 28. Międzynarodowe prawo humanitarne
 29. Międzynarodowe prawo prywatne
 30. Międzynarodowe stosunki finansowe
 31. Nauka o polityce
 32. Obywatelskie prawa informacyjne
 33. Ochrona danych osobowych
 34. Ochrona informacji
 35. Ochrona jednostki w prawie międzynarodowym
 36. Ochrona praw mniejszości
 37. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej
 38. Organizacje pozarządowe
 39. Organy i instytucje ochrony i pomocy prawnej
 40. Organy kontroli finansowej
 41. Orzecznictwo konstytucyjne
 42. Państwo totalitarne w XX wieku. Ustrój i system prawa
 43. Państwo w dobie globalizacji i wyzwań współczesności
 44. Podstawowe problemy egzekucji sądowej
 45. Podstawy filozofii prawa
 46. Podstawy samorządu terytorialnego
 47. Podstawy prawa niemieckiego
 48. Polityka handlowa Wspólnoty Europejskiej
 49. Polityka społeczna
 50. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej
 51. Polskie  i europejskie prawo konsumenckie
 52. Prawa człowieka i systemy ich ochrony
 53. Prawo a moralność – zagadnienia problemowe
 54. Prawo bankowe
 55. Prawo celne
 56. Prawo dowodowe
 57. Prawo dyplomatyczne i konsularne
 58. Prawo naturalne
 59. Prawo Internetu
 60. Prawo kanoniczne
 61. Prawo karne gospodarcze
 62. Prawo karne skarbowe
 63. Prawo karne wykonawcze
 64. Prawo konfliktów zbrojnych
 65. Prawo konstytucyjne procesowe
 66. Prawo menedżerów
 67. Prawo o wykroczeniach
 68. Prawo reklamy
 69. Prawo papierów wartościowych
 70. Prawo penitencjarne
 71. Prawo podatkowe
 72. Prawo policyjne
 73. Prawo prasowe
 74. Prawo rynku finansowego
 75. Prawo spółdzielcze
 76. Prawo spółek
 77. Prawo telekomunikacyjne
 78. Prawo ubezpieczeń gospodarczych
 79. Prawo upadłościowe i naprawcze
 80. Prawo wekslowe
 81. Przemiany społeczno – administracyjne na Dolnym Śląsku
 82. Psychiatria sądowa
 83. Psychologia sądowa
 84. Retoryka
 85. Rola państwa w gospodarce rynkowej
 86. Sądowa kontrola administracji
 87. Sądownictwo międzynarodowe
 88. Skarga i sądownictwo konstytucyjne
 89. Skargi i petycje jednostek do organów międzynarodowych
 90. Społeczeństwo obywatelskie
 91. Standardy europejskie wykonywania kar i środków karnych
 92. Stany nadzwyczajne w europejskich systemach prawnych
 93. Symulacja rozprawy sądowej – karnej, cywilnej, administracyjnej, konstytucyjnej
 94. System środków probacyjnych
 95. Systemy ochrony prawnej w Unii Europejskiej
 96. Systemy polityczne i prawne wielkich religii współczesnego świata
 97. Systemy sądownictwa administracyjnego w wybranych krajach
 98. Systemy wyborcze wybranych państw
 99. Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo – Wschodniej u schyłku XX wieku
 100. Transformacja ustrojowa wybranych krajów realnego socjalizmu
 101. Ustroje państw Ameryki Łacińskiej
 102. Ustroje państw w wybranych krajach
 103. Wielokulturowość Dolnego Śląska na przestrzeni dziejów
 104. Współczesna myśl polityczna i prawna
 105. Współczesne ustroje państwowe w wybranych krajach Azji
 106. Wybrane aspekty kryminalistyki
 107. Wybrane aspekty prawa administracyjnego
 108. Wybrane aspekty prawno – kulturowe Dolnego Śląska
 109. Wybrane zagadnienia prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 110. Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego
 111. Zasada subsydiarności w prawie polskim i europejskim
 112. Zawody prawnicze