Socjologia - Sylwetki socjologów

Sylwetki  socjologów   polskich  i  spoza  Polski.

Opracowali   studenci    Wydziału   Socjologii   Wyższej   Szkoły   Menedżerskiej    w   Legnicy   pod  kierunkiem  Prof. dr hab. Stanisława  Literskiego  -

 

Wprowadzenie

  Początek tego uwagi godnego i oryginalnego opracowanie,  leży w moich wykładach,  ćwiczeniach  i seminariach prowadzonych ze studentami socjologii  w Wyższej Szkole Menedńerskiej w Legnicy. W naszej wspólnej grupowej pracy wyszliśmy z założenia, że sylwetkami socjologów - tak polskich jak i spoza  Palski - należy się gruntowniej i bardziej wyczerpująco zainteresować.  Ze należy poszukiwać  - z rozmaitych źrodeł - materiałów, danych i faktów, które umożliwią studentom  opracowanie tych sylwetek nie tylko od strony ich dorobku naukowego i wkładu w socjologię  polską jak również światową, ale także udostępnią im wgląd w prywatne życie interesujących ich postaci. Założenie okazało się słuszne. Owe personalne informacje prezentowanych tu sylwetek sprawiają, że wgłębiając się w ich losy, stali się oni nam bliźsi, bardziej ciekawi, a jednoczeónie zwykli i ludzcy.  Że potrafimy ich lepiej docenić, dokładniej zrozumieć i w głąbszym stopniu przyswoić sobie ich naukowy dorobek. Ow osobisty aspekt życia inseresujących nas sylwetek, wzbudzający wiele entuzjazmu i zainteresowania wśród studentów, nie został - jak sądzę - dotychczas w nauce odpowiednio uwzględniony i udostępniony - tak w opracowaniach encyklopedycznych, słownikowych jak i biograficznych.

    Naszą zatem ambicją jest zaprezentowanie tego typu opracowań. Wszystkie zamieszczone tu postaci uczonych  były dyskutowane i omawiane w grupach na ćwiczeniach, spotkając  się z bardzo dużym zaangażowaniem  studentów referujących, jak i z aktywnym zainteresowaniem słuchających. Niektórzy autorzy poszukując materiałów do swoich opracowań,  porozumiewali się z uczelniami i instytutami w których poprzednio pracowali w/w socjologowie polscy i nawiązując kontakty  korespondencyjne,  prosili o informacje z tzw. „ pierwszej ręki ”.

   Opracowania niniejsze wykazują  dość zróżnicowyny poziom, wynika to  oczywiście z tego, iż ma się tu do czynienia z autorami - studentami socjologii  I - go stopnia, a więc  na skromność opracowania - zwłaszcza w prezentacji socjologów obcych - wpływał także brak dostępnych  materiałów oraz literatury dotyczącej tematu. Również to, że te opracowania powstawały przeważnie  w okresie jednego semestru, a w drugim tylko je dopracowywano, ujednolicano i redagowano, przesądziło o tym,  że nie można ich oceniać jako perfekcyjnych naukowo, gdyż  takimi być nie mogą i to nie było naszym celem.

   Wszystkie Sylwetki  - mimo wspomnianych ograniczeń i zastrzeżen  - opracowane są - jak sądzę - interesująco i oryginalnie. Wynika to m.in. z tego, iż  nie ograniczałem studentów w ich pracyi nie narzucałem ich Autorom schematu, w/g którego  mają swoje zadania realizować. Nie określałem też ścisłych ram tematycznych, a swoje uwagi  próbowałem tylko dyskretnie przekazać podczas na spotkanich w grupach, bądź podczas konsultacji indywidualnych. Ta metoda wyzwoliła wśród studentów dużo incjatywy, własnych pomysłów oraz zaangażowania, a fakt, że wyniki ich pracy zdecydowałem się opubkilować na stronie Internetowej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, przysporzy ich Autorom z pewnością satysfakcji, gdyż dla większości z nich jest to pewnie pierwsza w ich życiu publikacja. W  tym więc sensie traktuję owe Sylwetki jako autorskie opracowania studentów.  Za ich zapał, ambicję i trud jaki w tę pracę włożyli i jaką zapoczątkowali studiami nad sylwetkami  socjologów, pragnę moim niezwykłym studentom podziękować  i życzyć im na przyszłość - tak w studiach jak i w zawodowej pracy - takiej samej żywej i dogłębnej dociekliwości.

  Chciałbym także podkreślić, że  prezentowane Sylwetki nie zawsze  można zakwalifikować jednoznacznie jako socjologów. Dotyczy to zwłaszcza osób żyjących  w 19  i  pierwszej połowie 20 wieku, kiedy to socjologia była jeszcze jako nauka  w stanie powstawania. W tym czasie  n.p.  K. Marks – ekonomista i filozof odegrał też  znaczną  rolę w socjologii, podobnie filozof F. Nitsche czy antropolog  R. Linton. Również  Polacy ;  B. Malinowski - antropolog i socjolog,  L. Petrażycki - socjolog  i  psycholog,  L. Krzywicki - etnograf i socjolog  oraz inni uczeni  reprezentowali rożne dziedziny nauki w tamtych latach. Podobnie było też w bliższych nam czasach, kiedy to i w drugjej połowie 20 wieku mamy do czynienia  z  przypadkami,  wynikłymi głównie z ogromnego pola zainteresowań intelektualnych takich uczonych jak L. Kołakowski i Z. Bauman - wybitni filozofowie i socjologowie, czy S.Hunington bądź F.Fukuyama - politolodzy i socjologowie, których talent i możliwości umysłu wykraczały wtedy i obecnie znacznie poza jedną dyscyplinę nauki.  Należeli i należą do nich rownież J. Chałasinski,  B. Suchodolski, J. Hochfeld,  J. Szczepański,  A. Kłoskowaka,  J. Szacki,  czy uczeni spoza Polski jak  R. Dahrendorf,  N. Elias, E. Fromm czy A. Giddens.

  Sylwetki socjologów  polskich  jak  i spoza Polski prezentowane są  w  porządku alfabetycznym  i  będą  -  jak  zakładam  - dalej sukcesywnie opracowywane i publikowane przez Wydział Socjologii na tych stronach  również w latach następnych.

   Zachęcam też innych nauczycieli akademickich mojego wydziału, w tym również etyków,  psychologów czy filozofów do prezentowania naszym  wzorem Sylwetek z ich dyscyplin naukowych

Prof dr hab. Stanisław Literski                                                          

Dziekan Wydziału Socjologii  WSM w Legnicy.

Sylwetki socjologów polskich

ZYGMUNT BAUMAN

STEFAN CZARNOWSKI

ZYGMUNT DULCZEWSKI

ANTONINA KŁOSKOWSKA

LESZEK KOŁAKOWSKI

OSKAR KOLBERG

LUDWIK KRZYWICKI

BRONISŁAW KASPER MALINOWSKI

LEON PETRAŻYCKI

BOGDAN SUCHODOLSKI

JAN SZCZEPAŃSKI

PIOTR SZTOMPKA

FLORIAN ZNANIECKISylwetki socjologów spoza Polski

EMILE DURKHEIM

CLAUDE LEVI - STRAUSS

SAMUEL  PHILLIPS  HUNTINGTON

RALPH LINTON

DERYK NIETZSCHE