Legnica

POLSKA
Rzeczpospolita Polska- państwo położone w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z Niemcami (na zachodzie), Czechami, Słowacją (na południu), Ukrainą, Białorusią, Litwą (na wschodzie) i Rosją (Obwodem Kaliningradzkim, na północy), a poprzez granicę morską (granicę wyłącznej strefy ekonomicznej) również z Danią oraz Szwecją. Jest członkiem Unii Europejskiej, NATO, ONZ, OECD, WTO, Grupy Wyszehradzkiej, Trójkąta Weimarskiego i wielu innych organizacji międzynarodowych. 


LEGNICA
Informacje ogólne o mieście
Legnica położona jest na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej. Przez miasto przepływa rzeka Kaczawa z dopływami: Wierzbiak i Czarna Woda.

Legnica jest atrakcyjnie położonym miastem- na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą krajową nr 3, blisko przejść granicznych z Czechami- w Jakuszycach- 80 km i Niemcami- w Zgorzelcu- 90 km. Odległość do granicy z Ukrainą w Medyce wynosi- 590 km.Miasto zajmuje powierzchnię 56,3km2, którą zamieszkuje 106. 637 osób
. Legnica - obecnie miasto na prawach powiatu, tradycyjnie pełni rolę regionalnego ośrodka usługowego oraz centrum administracyjnego i kulturalnego.

Niegdyś zwana drugą stolicą Dolnego Śląska z wyraźnie ukształtowaną strefą wpływów, zaliczana jest do wąskiej grupy silnych ośrodków regionalnych (obok Jeleniej Góry i Wałbrzycha), równoważących dominującą w województwie rolę Wrocławia.

Czytelna, będąca walorem miasta, struktura funkcjonalno – przestrzenna o promienistym układzie, ukształtowała się zgodnie z naturalnymi warunkami zlewni rzeki Kaczawy, stanowiącej element ekologicznego korytarza doliny Odry.

Miasto tworzy wraz ze swoim otoczeniem duży rynek konsumentów – w zasięgu 30 minut jazdy samochodem mieszka wokół Legnicy 330.000 osób, a w zasięgu zaledwie godziny jazdy - 1.300.000 osób.

Legnica posiada lotnisko, które wpisane zostało do krajowego rejestru lotnisk cywilnych. Funkcjonuje tutaj również Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE), w której zezwolenia na działalność uzyskało 16 firm, głównie z kapitałem zagranicznym.

L
egnica należy do związków i stowarzyszeń- Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Stowarzyszenia Dolny Śląsk w Unii Europejskiej i Związku Powiatów Polskich.

Miasto zawarło umowy o współpracy partnerskiej z Wuppertalem w Niemczech, Drohobyczem na Ukrainie i Blanskiem w Czechach.

Od 1992 roku Legnica jest siedzibą Diecezji Legnickiej.


Historia miasta
Już w roku 1149 na Dolnym Śląsku istniał gród legnicki, który w czasach Bolesława Wysokiego i Henryka Brodatego był ulubioną rezydencją książąt dolnośląskich. Na przełomie XII i XIII wieku zbudowano w zamek, który w roku 1241 odparł najazd tatarski, mimo że wojska polskie przegrały bitwę na pobliskich Legnickich Polach.

W roku 1264 książę Bolesław Rogatka lokował miasto na prawie magdeburskim. W latach 1248-1675 Legnica była stolicą odrębnego księstwa (potem połączonego z brzeskim w legnicko-brzeskie). Odgrywała w tym czasie rolę najważniejszego miasta w księstwie, m.in. wydawała orzeczenia prawne dla pozostałych miast. Rozwijało się tu rzemiosło, głównie sukiennictwo i piwowarstwo.

W latach 1527-1529 Piastowie legniccy podjęli próbę utworzenia uniwersytetu, jednak- z powodu trwających konfliktów wyznaniowych – próba ta nie powiodła się. W tym okresie miasto przyjęło nową wiarę - luteranizm. Pomyślny rozwój Legnicy przerwała wojna trzydziestoletnia i epidemia dżumy z roku 1633, wskutek której przetrwała tylko 1/4 ludności.

Po śmierci ostatniego Piasta, Jerzego Wilhelma, Legnica przeszła we władanie Habsburgów, którzy poddawali ją rekatolizacji. W mieście powstało kolegium jezuickie. W roku 1726 otwarto Akademie Rycerską.

Jeszcze w pierwszej połowie XVIII wieku, w roku 1742, Legnica wraz z całym Śląskiem dostała się pod panowanie pruskie. W roku 1844 otrzymała połączenie kolejowe z Wrocławiem. W XIX wieku miasto było ważnym ośrodkiem przemysłowym. Po II wojnie światowej Legnicę ponownie przyłączono do Polski.

Po roku 1945 Legnica stała się jednym z ośrodków zagłębia miedziowego (z tym przemysłem wiąże swą przyszłość). Przez cały okres PRL-u była ważnym garnizonem wojsk radzieckich w Polsce - w pewnych okresach miało tu nawet siedzibę dowództwo Północnej Grupy Wojsk Radzieckich - które opuściły miasto dopiero na początku lat 90-tych. W latach 1975-1999 Legnica była stolicą województwa a od roku 1992 jest stolicą diecezji.

Po zmianach jakie nastąpiły po zakończeniu drugiej wojny światowej, otworzyły się nowe szanse wprowadzenia Legnicy do grona miast akademickich. Duży wpływ na powstanie szkół miały zamiary uregulowań prawnych. I tak dnia 12 września 1990 roku weszła ustawa o szkolnictwie wyższym zezwalająca na tworzenie uczelni niepaństwowych przez osoby fizyczne i prawne oraz ustawa z dnia 12 czerwca 1997 roku o szkołach zawodowych, zezwalająca na tworzenie placówek akademickich państwowych i niepaństwowych.

Przełomowym wydarzeniem w dziejach Legnicy było powstanie Uniwersytetu Legnickiego powołanego przez księcia Fryderyka II. Chociaż uczelnia wyrosła z ducha reformacji, istniała tylko trzy lata (1526-1529). Mimo to pamięć o pierwszym uniwersytecie śląskim przetrwała.

Próby reaktywowania wyższej uczelni w Legnicy podejmowali w okresie późniejszym, zresztą bezskutecznie, książęta legnicko-brzescy. Dopiero na początku XIX w. cesarz austriacki Józef utworzył w Legnicy Józefińską Królewską Akademię Rycerską, której mury w latach 1708-1811 opuściło 1001 wychowanków. Późniejsze przekształcenie przez władze pruskie akademii w gimnazjum wykreśliło Legnicę na ponad 150 lat z mapy akademickiej.

W roku 1997 Prezydent Konsorcjum PPH Manager został inicjatorem zmiany tradycji militarnych Legnicy w tradycje naukowe nawiązujące do Uniwersytetu Legnickiego. Wacław Demecki założył pierwszą w Legnicy niepubliczną uczelnię wyższą pod nazwą: „Wyższa Szkoła Menedżerska”. W ślad za nim powstały kolejne uczelnie zarówno publiczne jak i niepubliczne: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona (1998), Wyższa Szkoła Medyczna (2004).

Warto wspomnieć, iż Legnica jest miastem o bogatych tradycjach menniczych: monety były tu bite od XIII do XVII wieku. Dnia 10 kwietnia 2006 roku Zamek Piastowski – siedziba Wydziału Prawa WSM w Legnicy - doczekał się swojej monety o nominale 2zł. W uroczystej promocji monety udział wziął Prezes Narodowego Banku Polskiego- prof. Leszek Balcerowicz. Rewers monety przedstawia widok zamku od strony wschodniej, awers - godło RP oraz stylizowany fragment muru miejskiego z blankami i bramą o rozwartych wrotach.


Wydarzenia kulturalne

Do najważniejszych imprez o zasięgu międzynarodowym należą:

 • Międzynarodowa Wystawa Satyrykon;
 • Międzynarodowy Przegląd Form Złotniczych- Srebro;
 • Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych Pod Kyczerą (pierwsze edycje pod nazwą Europa bez granic);
 • Warsztaty filmu animowanego- Letnia Akademia Filmowa;
 • Legnickie Wieczory Organowe;
 • Legnicki Rok Jana Pawła II.

Do imprez o zasięgu ogólnopolskim należą:

 • Legnica Cantat- ogólnopolski turniej chórów, organizowany każdego roku w maju. Konkursowi towarzyszą liczne imprezy, w tym ogólnopolskie seminarium dla dyrygentów chórów i koncerty plenerowe. Każdorazowo wydawany jest plakat, który ma wyraźną wartość artystyczną. Autorami kantatowych plakatów byli m.in. Romuald Socha, Zygmunt Januszewski, Jan Młodożeniec, Rafał Olbiński czy Wojciech Siudmak;
 • Conversatorium organowe- festiwal o unikatowym w skali kraju charakterze, prezentujący najnowszą muzykę organową;
 • Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych- Promocje, którego organizatorem jest Galeria Sztuki;
 • Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej Ekopiosenka- organizator Młodzieżowe Centrum Kultury;
 • Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Młody Paganini (od 2003).

Imprezy podtrzymujące regionalne tradycje:

 • Święto ogórka”;
 • Jarmark kapuściany”.