Historia uczelni

Uniwersyteckie tradycje Legnicy kontynuuje Wyższa Szkoła Menedżerska - pierwsza samodzielna wyższa uczelnia w powojennej historii miasta, największa wśród niepaństwowych uczelni w Zagłębiu Miedziowym. W jej murach pobierało naukę ponad 6000 osób. Obecnie kształci przeszło trzy tysiące studentów, na studiach magisterskich, licencjackich, inżynierskich i podyplomowych. Dotychczas dyplomy odebrało ponad 3500 absolwentów.

Inicjatywa jej utworzenia związana jest z osobą mgr inż. Wacława Demeckiego - długoletniego, zasłużonego mieszkańca Legnicy i znanego w kraju przedsiębiorcy. W 1980 r. założył on Zakład Budownictwa Ogólnego, przekształcony w 1990 r. w Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Manager S.A. w Warszawie, jedną z pierwszych prywatnych spółek akcyjnych. Ta firma, która zasłynęła takimi realizacjami jak odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie, renowacja warszawskiej starówki, budowa Centrum Onkologii, Instytutu Fizyki Plazmy PAN, Akademii Medycznej w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego - stała się założycielem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy.

Uczelnia powstała na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. Początkowo uzyskała pozwolenie na prowadzenie wyższych studiów zawodowych na kierunku Zarządzanie i Marketing (od 29 maja 2003 r. także magisterskich). Kolejną decyzją z 23 lipca 2001 r. otrzymała zgodę na uruchomienie studiów inżynierskich na kierunkach: Transport i Informatyka. Następnie Minister Edukacji Narodowej i Sportu decyzją z dnia 27 września 2002 r. wydał zezwolenie na kształcenie zawodowe na kierunku Pedagogika, w dniu 4 grudnia 2002 r. na kierunku Ekonomia, a w dniu 1 października 2004 r. na kierunku Socjologia. W dniu 8 października 2004 r. uruchomiono studia inżynierskie na kierunku Architektura i Urbanistyka. Najnowszy etap rozwoju uczelni to 5-letnie magisterskie studia prawnicze, zawodowe studia filologiczne oraz studia II stopnia na kierunku pedagogika. WSM planuje uruchomienie kolejnych kierunków, specjalizacji i rodzajów studiów: bezpieczeństwo narodowe, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz sprawdzone na Zachodzie studia na odległość distance learning oraz e-learning, które uzupełnią dotychczasowe tryby studiów: stacjonarnych i niestacjonarnych.

Aktualnie WSM prowadzi studia na dziewięciu kierunkach:

Zarządzanie - studia magisterskie, licencjackie i inżynierskie
Informatyka – inżynierskie
Transport – inżynierskie
Pedagogika – licencjackie, magisterskie
Ekonomia – licencjackie
Socjologia – licencjackie
Architektura i Urbanistyka – inżynierskie
Prawo – jednolite magisterskie
Filologie – licencjackie

Stale powiększa się baza materialna Uczelni W momencie startu w 1997 r. Wyższa Szkoła Menedżerska dysponowała budynkami po opuszczonym szpitalu przy ul. Reymonta 21. Objęła je w stanie kompletnej ruiny. W 2000 r. Uczelnia odkupiła od miasta sąsiednie budynki przy ul. Korfantego 4, które w większości nadawały się do rozbiórki. Dużym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym Uczelnia przekształciła je w nowoczesny kompleks dydaktyczno-administracyjny o powierzchni 3351 m.kw., który jest w dalszym ciągu rozbudowywany. Mieści się w nim Centrum Technik Komputerowych z 4 pracowniami i serwerem, nowoczesna aula wykładowa im. Prof. Leona Rowińskiego, Klub Studenta i sale dydaktyczne. W ciągu 5 lat (1998-2003) majątek trwały Uczelni został powiększony 12-krotnie, a majątek obrotowy - 21 razy. W roku 2009 został oddany do użytku nowy, najbardziej reprezentacyjny budynek - ul. Korfantego 4, gdzie mieści się Rektorat oraz Dziekanat WSM.

W 2004 r. Uczelnia wydzierżawiła północne skrzydło Zamku Piastowskiego w Legnicy o powierzchni 2422 m.kw., co stanowi 38,5 % ogólnej powierzchni Zamku. Mieszczą się tam aula, biblioteka, sale wykładowe, pokoje profesorów i pomieszczenia administracyjne. Najnowszym naszym nabytkiem są kupione w drodze przetargu obiekty w Jeleniej Górze, w których mieszczą się wydziały zamiejscowe Uczelni oraz samodzielna jednostka Wyższa Szkoła Menedżerska w Jeleniej Górze, założona przez legnicką Uczelnię-matkę.

Absolwentów WSM można spotkać niemal w każdej firmie i instytucji w regionie legnickim. Wielu z nich pełni odpowiedzialne funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach lub zakłada własne firmy. Absolwenci wysoko oceniają jakość studiów. Podkreślają profesjonalizm nauczycieli akademickich, nowoczesność programów nauczania, nabycie umiejętności przydatnych w praktyce zawodowej. Wielu znalazło zatrudnienie za granicą, dzięki dobremu przygotowaniu uwzględniającemu wymogi unijne i świetnej znajomości języków obcych.

Istotnym składnikiem studiów są praktyki zawodowe, odbywane w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. WSM podpisała porozumienie z wieloma firmami oraz z Federacją Pracodawców Polski Zachodniej, za pośrednictwem której pozyskuje miejsca na praktyki w zrzeszonych w niej zakładach pracy. Studenci studiów zaocznych mogą być zwolnieni z obowiązku odbycia praktyk zawodowych jeżeli pracują lub pracowali zgodnie z kierunkiem (specjalnością) studiów. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, wielu studentów uzyskuje zatrudnienie w zakładach pracy, w których odbywali praktyki, a część z nich otrzymuje atrakcyjne stanowiska jeszcze przed formalnym ukończeniem studiów.

Ważną rolę pełni powołane przy Uczelni w 2003 r. Akademickie Biuro Karier, utworzone w wyniku grantu przyznanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Biuro udziela pomocy studentom i absolwentom w poszukiwaniu pracy i nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami oraz dostarcza informacji o sytuacji na rynku pracy. Powołanie Biura Karier było odpowiedzią na zwiększającą się konkurencję absolwentów wyższych uczelni oraz wysokie bezrobocie.

Wyższa Szkoła Menedżerska była inicjatorem powstania cyklu konferencji „Poszukiwanie modelu szkoły wyższej”, zapoczątkowanej w 2002 r. Dotychczas zorganizowano 4 spotkania naukowe, w których uczestniczyło aktywnie wielu wybitnych uczonych z kraju i zagranicy. Sukces dotychczasowych konferencji na temat modelowej wizji polskiego szkolnictwa wyższego stanowi dowód na to, iż wpisały się one na stałe do tego typu przedsięwzięć naukowych w naszym kraju.

W roku 2008 zostało powołane Międzynarodowe Centrum Prawa i Zarządzania, którego pracami kieruje Dyrektor - prof. Jerzy Jaskiernia, znakomity prawnik, były Minister Sprawiedliwości. Pomysł powołania MCPiZ nawiązuje do formułowanych od wielu lat oczekiwań, by nadać międzynarodowy wymiar wysiłkom naukowym i dydaktycznym podejmowanych przez legnickie środowisko naukowe. Aktywność centrum jest potwierdzona organizacją wielu przedsięwzięć, takich jak: konferencje, seminaria, wykłady, panele, itp. Międzynarodowe Centrum Prawa i Zarządzania gościło wielu znaczących przedstawicieli nauk prawnych z różnych państw. Między innymi: dr Mariano Americo Rodriqueza Rijo – członka Centralnej Komisji Wyborczej Republiki Dominikany, przewodniczącego Centralnej Izby Orzeczniczej w Radzie Wyborczej Republiki, byłego Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych na Papieskim Uniwersytecie Katolickim Madre y Maestra. Dr Elianę Pinto – Rzecznika Praw Obywatelskich w Brazylii. Profesora Giovanni di Cosimo – profesora prawa konstytucyjnego w Maceracie (Włochy).

Od 2001 r. działa przy WSM chór Madrygał o kilkudziesięcioletniej tradycji. Zespół nie tylko uświetnia uroczystości uczelniane, ale także legnickie wydarzenia kulturalne oraz uczestniczy w ogólnopolskich i zagranicznych koncertach i festiwalach, zdobywając wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.

Uczelnia uczestniczy w integracji lokalnego środowiska naukowego. Sprzyja temu porozumienie podpisane z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy. Wspólnie zorganizowano wiele wspólnych konferencji naukowych o tematyce ekologicznej, socjologicznej i pedagogicznej.

W kontaktach Uczelni wielką rolę z otoczeniem spełnia Społeczna Rada WSM, skupiająca przedstawicieli polityki, administracji i gospodarki. Rada uczestniczy w promowaniu Uczelni w kraju i za granicą oraz opracowywaniu strategicznych planów rozwoju WSM.

Wyrazem uznania dla dokonań Uczelni ze strony władz lokalnych było ufundowanie i przekazanie jej sztandaru przez Prezydenta Miasta Legnicy w 2002 roku.