Ekonomia - charakterystyka kierunku

Ekonomia jest dziedziną życia, której znaczenia nie można przeceniać w obecnym świecie. Ze względu na stale rosnącą rolę gospodarki w życiu kraju, zapotrzebowanie na kadry ekonomiczne jest bardzo duże, a studiowanie na kierunku Ekonomia cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. zarówno absolwentów liceów ogólnokształcących, zawodowych jak i techników. Absolwenci tego kierunku znajdą pracę:
 • na stanowiskach specjalistów w zakresie rachunkowości i podatków,
 • w przedsiębiorstwach produkcyjno-usiugowych jako średni personel zarządzający ,
 • w sektorze publicznym, a szczególnie w nowych jednostkach samorządu terytorialnego, jak powiaty i województwa, które zgłaszać będą duże zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę,
 • w sektorze finansowym.

Wykształcenie takie jest uniwersalne również w tym sensie, że absolwenci kierunku Ekonomia znajdują zatrudnienie nie tylko w kraju, lecz również poza granicami, co w kontekście wejścia do Unii Europejskiej ma niebagatelne znaczenie, bowiem gwarantuje młodym ludziom mobilność zawodową.

Nauka na studiach I stopnia na kierunku Ekonomia trwa 6 semestrów. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Studenci kończą naukę uzyskaniem tytułu licencjata.

Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowywany do samodzielnego rozwiązywania różnych problemów ekonomicznych. Charakteryzuje się znajomością informatyki oraz szeroką wiedzą ekonomiczną. Jest wyspecjalizowany w określonej, szczegółowej dziedzinie zastosowań ekonomii. Podczas studiów istnieje możliwość wyboru pomiędzy dwoma specjalnościami: Zarządzanie Rozwojem Lokalnym i Regionalnym oraz Rachunkowość i Podatki.

W przypadku specjalności Zarządzanie Rozwojem Lokalnym i Regionalnym nasz absolwent posiada predyspozycje do rozwiązywanie problemów w przekrojach regionalnych i lokalnych. Kwalifikacje posiadane przez niego będą przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania administracji kraju, szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej. Równocześnie jest on przygotowany do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji gospodarczej i samorządowej na stanowiskach szczebla operacyjnego. Dzięki posiadanej wiedzy na temat funkcjonowania gospodarki Unii Europejskiej będzie miał możliwość znalezienia pracy w instytucjach unijnych oraz na terenie całej zjednoczonej Europy.

W ramach specjalności Rachunkowość i Podatki absolwent jest profesjonalnie przygotowany do pracy na stanowisku specjalisty w rachunkowości i finansach w zakresie doradztwa podatkowego.  W trakcie studiów zapozna się również z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Systemami Podatkowymi w Unii Europejskiej.Przedmioty kierunkowe: • mikroekonomia, makroekonomia
 • socjologia
 • filozofia
 • geografia gospodarcza
 • podstawy zarządzania
 • matematyka, statystyka
 • język obcy
 • ekonometria
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • informatyka
 • podstawy prawa z elementami prawa gospodarczego
 • finanse i bankowość
 • rachunkowość
 • wychowanie fizyczne
 • polityka społeczna
 • metody wyceny projektów gospodarczych
 • prognozowanie i symulowanie
 • polityka gospodarcza
 • historia myśli ekonomicznej
 • ekonomia matematyczna
 • finanse publiczne

Specjalności na studiach I stopnia (licencjackie - 3-letnie):

 • rachunkowość i podatki
 • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym


Absolwenci wszystkich specjalności kierunku Ekonomia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (uzupełniających studiach magisterskich) na Wydziale Zarządzania i Marketingu, kierunek Zarządzanie.