Pedagogika - charakterystyka kierunku

Studia zawodowe na Wydziale Pedagogiki przygotowują specjalistów w zakresie poradnictwa szkolnego i zawodowego, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki opiekuńczo- prewencyjnej, pedagogiki opiekuńczej i pracy specjalnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Trzyletnia edukacjach na studiach licencjackich, bądź studiach dwuletnich uzupełniających magisterskich pozwala studentowi na zdobycie umiejętności prowadzenia pracy terapeutycznej w zakresie przeciwdziałania niepowodzeniom dydaktycznym i wychowawczym. Absolwent Pedagogiki pozna metody pracy indywidualnej i grupowej, a także różnorodne formy niesienia pomocy uczniom w kierowaniu ich karierą zawodową.
Stosowane metody i programy edukacyjne w połączeniu z szerokim zakresem kształcenia umożliwiają wyposażenia studenta w gruntowną, fachową wiedzę pedagogiczno- psychologiczną. Program nauczania pozwala na przekazywanie wiedzy optymalnie możliwej do zdobycia w warunkach kształcenia licencjackiego i magisterskiego. Dzięki zajęciom prowadzonych w ramach przedmiotów kierunkowych i dodatkowych WSM przygotowuje wysokiej klasy specjalistów do pracy i niesienia pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym w życiu społecznym.
Decyzją nr DSW-2-02-4003-130/07 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.07.2007r. Wyższa Szkoła Menedżerska z siedzibą w Legnicy uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „pedagogika”. W chwili obecnej kształcimy więc studentów na 3 specjalnościach, ale zostało złożone pismo do Ministerstwa o poszerzenie wachlarza specjalności.
Dyplom licencjacki jak i magisterski zdobyty na Wydziale Pedagogiki to doskonała podstawa do ubiegania się o pracę w szkołach, przedszkolach, w świetlicach profilaktyczno- wychowawczych, placówkach pomocy społecznej, ochrony zdrowia, a także w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych.
Uzyskane tytułu licencjata umożliwia naszym studentom rozpoczęcia nauki na uzupełniających studiach magisterskich zarówno w WSM jak i wszystkich uczelniach pedagogicznych w kraju. Będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach nauczycielskich, nauczycielsko- doradczych, pedagoga szkolnego lub zawodowego, terapeuty, wychowawcy, nauczyciela pomocniczego w klasach integracyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich.

SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:
Studia I stopnia - licencjackie (3-letnie):
  • pedagogika opiekuńczo - prewencyjna
  • poradnictwo wczesnoszkolne i zawodowe
  • zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
Studia II stopnia -magisterskie (2-letnie uzupełniające):
  • zaintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • pedagogika resocjalizacyjna
  • pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe
Dodatkowa oferta:
-możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych
.