Stypendia-

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej i dokumenty z tym związane należy składać w Kancelarii Uczelni za pokwitowaniem do dnia 31 grudnia 2012 r.

W roku akademickim 2012/2013 mogą być przyznane następujące świadczenia:

  1. Stypendium socjalne,
  2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen w roku poprzednim),
  4. Zapomoga.

Do każdego wniosku ma być dołączone oświadczenie studenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych związane z przyznawaniem pomocy materialnej, w tym zamieszczenie na stronie internetowej Uczelni i wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykazu studentów, którzy złożyli wnioski i wykazu studentów, którzy otrzymali określone świadczenie.

Ponadto student składający wniosek ma obowiązek dołączyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

W roku akademickim 2012/2013 maksymalna miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 600 zł netto.

Wysokość średniej ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi co najmniej 4,50.

DOKUMENTY DO POBRANIA