Prawo - charakterystyka kierunku

Celem kształcenia w Wyższej Szkole Menedżerskiej na kierunku Prawo jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do zawodu prawnika, a zatem przygotowanie do podjęcia różnych rodzajów aplikacji, koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych. Będzie on wysoko wykwalifikowanym specjalistą wyposażonym w odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego, a także na zdobycie umiejętności pozwalających rozumieć procesy gospodarcze i swobodnie poruszać sie wśród realiów biznesowych. Pozwoli mu to sprostać wyzwaniom współczesności, która w aspekcie prawnym wymaga elastycznego funkcjonowania w przenikających się sferach: państwowej, europejskiej, samorządowej i biznesowej. Absolwent WSM będzie więc przygotowany do kompetentnego świadczenia usług prawniczych i podjęcia dalszego doskonalenia zawodowego.
Studia prawnicze w naszej uczelni nie ograniczają się wyłącznie do zdobywania wiedzy prawnej. Ich absolwent osiągnie również szeroki zasób podstawowych wiadomości z innych dziedzin, które uzupełnią jego kwalifikacje. Składają się one również na wysoki poziom kultury ogólnej. Są to informacje z zakresu między innymi filozofii, psychologii, etyki, socjologii i ekonomii. Szczegółowe umiejętności nabyte przez studenta kształconego na Wydziale Prawa sprowadzają się m.in. do:

  • Zastosowania zasad prawa we wszystkich procesach decyzyjnych oraz wykładni prawa.
  • Stosowania przepisów prawa konstytucyjnego, a w szczególności samej Konstytucji RP (znajomość zakresu działania i kompetencji instytucji władzy państwowej, organów władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej).
  • Wykorzystywania materialnych przepisów prawa administracyjnego m. in. w toku podejmowania decyzji administracyjnych.
    Interpretacji i stosowania przepisów prawa cywilnego i dziedzin jemu pokrewnych.
  • Wykorzystywania instrumentów ochrony prawnej, ich organów oraz instytucji.
  • Rozpoznawania działań będących w sprzeczności z przepisami prawa karnego i odpowiedniej reakcji na takie działania.
  • Interpretacji i stosowania przepisów prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa europejskiego.
  • Posługiwania się procedurami cywilnymi, administracyjnymi i karnymi.
Przewidziana w programie nauczania możliwość uczestnictwa w zajęciach z przedmiotów fakultatywnych pozwoli studentom pogłębić oraz poszerzyć swoją wiedzę i w ten sposób zdobyć lepsze przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie prawnika. Absolwent naszej uczelni zdobędzie umiejętność rozwiązywania wszystkich istotniejszych problemów prawnych, interpretacji przepisów oraz stosowania instytucji prawnych.


Dbamy o bardzo wysoki poziom nauczania, opartym na klasycznym fundamencie prawa i uwzględniający wszystkie jego współczesne dziedziny i narzędzia. Pozyskaliśmy kadrę najznakomitszych polskich i zagranicznych profesorów.

Studia na kierunku Prawo są jednolite i trwają 5 lat (10 semestrów). Odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) – program studiów i obowiązujące studentów zaliczenia oraz egzaminy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są jednakowe. Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów w innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać nowe znajomości, uczestnicząc w pracach koła naukowego prawników, Międzynarodowego Centrum Prawa i Zarządzania oraz zdobyć praktyczną wiedzę i doświadczenie w Biurze Karier.
Studia kończą się nadaniem tytułu magistra prawa. Absolwenci są przygotowani do podjęcia różnego rodzaju aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych (sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, referendarskiej), a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach i organizacjach publicznych oraz niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej (administracji publicznej – rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej), jak też do dalszego pogłębiania wiedzy w ramach studiów podyplomowych bądź doktoranckich.