Architektura i urbanistyka - charakterystyka kierunku

        Studia inżynierskie I stopnia na Kierunku Architektura i Urbanistyka przygotowują specjalistów do projektowania i zarządzania w zakresie architektury i urbanistyki. W ramach rozszerzonego programu przedmiotów ścisłych i technicznych uczelni są także przygotowani do kierowania robotami budowlanymi.
 
        Absolwenci Kierunku Architektura i Urbanistyka posiadają kwalifikacje do pracy w biurach i pra¬cowniach projektowych, na stanowiskach architektów w terytorialnych jednostkach samorządowych. Są również uprawieni do brania udziału w pracach samorządów lokalnych i zawodowych izb architektonicznych, urbanistycznych i budowlanych. Po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy inżynier architekt. Nasi absolwenci mogą również podjąć dalsze studia magisterskie II stopnia na każdej innej uczelni w kraju, posiadającej w tym zakresie uprawnienia.
Sylwetkę absolwenta determinują wyzwania dla zawodu architekta początku trzeciego tysiąclecia. Wynikają one z:
 
 • zapotrzebowania na inwestycje charakterystyczne dla regionalnej gospodarki wolnorynkowej,
 • powiązań między uniwersytetami technicznymi, przemysłem i władzami w sektorze budowlanym kraju i Europy,
 • trendów w kształceniu wielostopniowym architektów,
 • wymiany i profesjonalnej identyfikacji architektów w Europie,
 • wysiłków zmierzających do stosowania ładu przestrzennego w Europie zgodnie z potrzebami i charakterystyką poszczególnych regionów, zarówno pod względem urbanistycznym jak i architektonicznym,
 • potrzeby kształtowania przyrodniczego i kulturowego środowiska człowieka zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 
        Podstawę kształcenia stanowi określona standardami programowymi wiedza z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Student zdobywa wiedzę i umiejętności do kształtowania obiektów usługowych i przemysłowych, uczy się projektowania budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych na terenie miast i wsi. Program studiów obejmuje również wiedzę w zakresie zasad sporządzania studium i planu zagospodarowania przestrzennego oraz procedur związanych z jego zmianą i zatwierdzaniem.
       W ramach programu studiów odbywają się praktyki budowlane, projektowe i menedżerskie w kraju lub zagranicą. Rozpoczęto również przygotowania do uruchomienia mostu teleinformatycznego dla części wykładów. Wydział na Kierunku Architektura i Urbanistyka oferuje również studentom i absolwentom z Kierunków Budownictwa i Architektury Krajobrazu innych uczelni, możliwość studiowania według indywidualnego programu kształcenia (Elastyczny System Studiów).
Wiedzę z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka i mechanika budowli, geometria wykreślna, informatyka) student otrzymuje w pierwszych semestrach studiów. Studentom oferowane są również przedmioty humanistyczne, plastyczne menedżerskie, języki obce i zajęcia sportowe, które stanowią nierozerwalną część programu nauczania.
 
Kształcenie kierunkowe pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie:
 
 • zasad tworzenia projektu architektonicznego (opisywania i wymiarowania obiektu) w poszczególnych fazach (od koncepcji do realizacji) zgodnie z obowiązującymi normami,
 • zasad sporządzania i odczytu planów urbanistycznych w różnych skalach,
 • zasad dokonywania pomiarów budowlanych i przeprowadzania inwentaryzacji obiektów zabytkowych,
 • rozwiązywania problemów konstrukcyjnych w zakresie statyki i wytrzymałości podstawowych ustrojów budowlanych (program rozszerzony),
 • zasad wznoszenia budynków przy zastosowaniu tradycyjnych i nowych materiałów oraz technologii budowlanych,
 • wykorzystania technik i programów komputerowych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym (CAD, GIS),
 • menedżerskim, dotyczącym prowadzenia negocjacji i sporządzania umów oraz prowadzenia przetargów  na zamówienia publiczne.